خرید بازدید (ویو) واقعی پست تلگرام

ویو واقعی تک پست کانال

بازدید تک پست کانال تلگرام به صورت تبلیغات گسترده انجام می شود یعنی پست موردنظر شما در کانال ها و گرو های بزرگ تلگرامی منتشر می شود.

لیست سرویس های بازدید پست موجود در پنل

جهت دسترسی به تمامی سرویس های تلگرام و پیگیری سفارشات می توانید در پنل ثبت نام کنید.

کد سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود تعرفه
36 بازدید تک پست کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,6000,8000,10000,20000,60000,100000,200000,500000 2,000,000 قیمت به روز داخل پنل
126 بازدید تک پست کانال تلگرام (سرور ویژه) 1000,2000,3000,4000,5000,10000,30000,50000,100000 200,000 قیمت به روز داخل پنل
18 بازدید تک پست کانال تلگرام (تبلیغ گسترده) 50000,100000,200000,500000,800000,1000000 6,000,000 قیمت به روز داخل پنل
19 بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 50,000 قیمت به روز داخل پنل
130 بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام (سرور ویژه) 1000 1000 قیمت به روز داخل پنل
122 بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 50,000 قیمت به روز داخل پنل
123 بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 50,000 قیمت به روز داخل پنل
20 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,20000,30000 50,000 قیمت به روز داخل پنل
131 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام (سرور ویژه) 1000,2000,3000,4000 5,000 قیمت به روز داخل پنل
200 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام (سرور ارزان) 5000,7000,10000,13000,18000,20000,30000,40000,50000 60,000 قیمت به روز داخل پنل
206 بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,20000,30000 50,000 قیمت به روز داخل پنل

توضیحات سرویس ها

بازدید تک پست کانال تلگرام

بازدید تک پست کانال تلگرام (سرور ویژه)

سرعت این سرویس بسیار بالا بوده و پس از ثبت سفارش تا چند ثانیه بازدید را دریافت خواهید کرد.

بازدید تک پست کانال تلگرام (تبلیغ گسترده)

بازدید های این سرویس به صورت قرارگرفتن پست موردنظر شما در کانال های تلگرامی ( تبلیغات گسترده ) انجام خواهد شد ، زمان استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت و تکمیل سفارش بین 2 الی 24 ساعت خواهد بود.

بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام

بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام (سرور ویژه)

در این سرویس 5 پست آخر کانال مورد نظر شما به میزان سفارش شما بازدید دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر 1000 بازدید ثبت کنید 5 پست آخر کانال شما هر پست 1000 بازدید دریافت خواهد کرد . سرعت استارت این سرویس بین 1 دقیقه الی 1 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالا تکمیل خواهد شد.

بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام

در این سرویس 10 پست آخر کانال مورد نظر شما به میزان سفارش شما بازدید دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر 1000 بازدید ثبت کنید 10 پست آخر کانال شما هر پست 1000 بازدید دریافت خواهد کرد . سرعت استارت این سرویس بین 1 دقیقه الی 1 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالا تکمیل خواهد شد.

بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام

در این سرویس 20 پست آخر کانال مورد نظر شما به میزان سفارش شما بازدید دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر 1000 بازدید ثبت کنید 20 پست آخر کانال شما هر پست 1000 بازدید دریافت خواهد کرد . سرعت استارت این سرویس بین 1 دقیقه الی 1 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالا تکمیل خواهد شد.

بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام

بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام (سرور ویژه)

بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام (سرور ارزان)

در این سرویس 50 پست آخر کانال مورد نظر شما به میزان سفارش شما بازدید دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر 1000 بازدید ثبت کنید 50 پست آخر کانال شما هر پست 1000 بازدید دریافت خواهد کرد . سرعت استارت این سرویس بین 1 دقیقه الی 2 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالا تکمیل خواهد شد.

بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام

در این سرویس 100 پست آخر کانال مورد نظر شما به میزان سفارش شما بازدید دریافت خواهند کرد ، برای مثال اگر 1000 بازدید ثبت کنید 100 پست آخر کانال شما هر پست 1000 بازدید دریافت خواهد کرد . سرعت استارت این سرویس بین 1 دقیقه الی 1 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالا تکمیل خواهد شد.

جهت مشاهده تمامی نمونه کارهای ما به کانال زیر مراجعه فرمایید.